1. Η αναγνώριση, διερεύνηση και αξιολόγηση των διαφόρων παραγόντων κινδύνου (τροποποιήσιμοι, μη τροποποιήσιμοι και νεώτεροι αναγνωρίσιμοι σήμερα και στο μέλλον) που, όταν υπάρχουν, συμβάλλουν στην εμφάνιση της Αθηροσκληρωτικής Νόσου και των επιπλοκών της (στεφανιαίας νόσου, αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και περιφερικής αγγειακής νόσου).
  2. Τρόποι πρόληψης της Νόσου σε επίπεδο διαιτητικό και θεραπευτικό.
  3. Η ενημέρωση του Ιατρικού κόσμου και του πληθυσμού γενικότερα αναφορικά με τη σοβαρότητα, τους κινδύνου και την εξέλιξη της Aθηροσκληρωτικής Νόσου
  4. Η συνεργασία και σύνδεση της Εταιρείας με άλλες παρεμφερείς οργανώσεις της Ελλάδος και της Ευρώπης.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Επιστημονικός Τομέας

I. Η προώθηση της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ Ιατρών και άλλων ειδικών (διαιτολόγων, βιοχημικών κ.λ.π.) σε σχέση με τους παράγοντες κινδύνου της Αθηροσκλήρωσης για την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπισή της στα πλαίσια της πρωτογενούς ή της δευτερογενούς πρόληψης.

II. Η επιστημονική ενημέρωση των μελών του σωματείου, των ασθενών και κάθε ενδιαφερομένου σε θέματα που αφορούν τους παράγοντες κινδύνου της Αθηροσκλήρωσης και των επιπλοκών της από το καρδιαγγειακό σύστημα. Οι γνώσεις θα απορρέουν από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και τα Ιατρικά Συνέδρια στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

III. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και δεσμεύσεων της Εταιρείας έναντι τρίτων (Δημοσίου ή Ιδιωτικού Φορέα) για ανάληψη ερευνητικών πρωτοκόλλων από μέλη της Εταιρείας. Η τυχόν αμοιβή θα αποδίδεται στους ερευνητές, μέσω της Εταιρείας. Οπωσδήποτε θα υπάρχει πρόνοια των αντίστοιχων παραστατικών.

Για το σκοπό αυτό θα οργανώνονται διάφορες επιστημονικές εκδηλώσεις, όπως ημερίδες, διαλέξεις και μετεκπαιδευτικά σεμινάρια στην Πόλη της Θεσσαλονίκης και τον Ελλαδικό Χώρο γενικότερα, στα πλαίσια των ενδιαφερόντων των Ιατρικών Συλλόγων, Ιατρικών Εταιρειών ή Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


2. Κοινωνικός Τομέας

Στα πλαίσια των κοινωνικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας περιλαμβάνονται:

I. Διαλέξεις για το κοινό με χαρακτήρα επιμορφωτικό, ενημερωτικό και καθοδηγητικό σε θέματα που αφορούν τους παράγοντες κινδύνου της Αθηροσκλήρωσης καθώς και τις επιπλοκές της Aθηροσκληρωτικής Nόσου από το καρδιαγγειακό σύστημα, με σκοπό την καλύτερη προληπτική αντιμετώπιση.

II. Η συνεργασία και η υποστήριξη του έργου φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που στοχεύουν στην έρευνα και την εξάπλωση της επιστημονικής γνώσης για την Αθηροσκλήρωση και τις επιπλοκές της.

III. Η ανάληψη, ενίσχυση ή προώθηση εκδοτικών πρωτοβουλιών σχετικά με τα παραπάνω θέματα και η έκδοση ειδικών ενημερωτικών εντύπων, περιοδικών, βιβλίων για τους παράγοντες κινδύνου της Αθηροσκλήρωσης και κάθε σχετικό με την πάθηση θέμα, που θα αφορά τους ασθενείς με επιπλοκές της αθηροσκλήρωσης και τις οικογένειές τους.

 

Περιοδικο Αθηρολογια

Κατεβάστε το τελευταίο τεύχος του περιοδικού μας.

ενημέρωση για την αθηροσκληρωση

Κύλιση στην Αρχή