1. Η αναγνώριση, διερεύνηση και αξιολόγηση των διαφόρων παραγόντων κινδύνου (τροποποιήσιμοι, μη τροποποιήσιμοι και νεότεροι αναγνωρίσιμοι σήμερα και στο μέλλον) που όταν υπάρχουν, συμβάλλουν στην εμφάνιση της αθηροσκληρωτικής νόσου και των επιπλοκών της (στεφανιαίας νόσου, αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και περιφερικής αγγειακής νόσου)
  2. Τρόποι πρόληψης της νόσου, σε επίπεδο διαιτητικό και φαρμακευτικό.
  3. Η ενημέρωση του Ιατρικού κόσμου, και του πληθυσμού γενικότερα, αναφορικά με τη σοβαρότητα, τους κινδύνους και την εξέλιξη της αθηροσκληρωτικής νόσου.
  4. Η συνεργασία και σύνδεση του Σωματείου με άλλες παρεμφερείς οργανώσεις της Ελλάδος, της Ευρώπης και άλλων Χωρών.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και τις δραστηριότητες της ΕΑΒΕ ανατρέξτε στο Καταστατικό της.

Close Menu